Weboldalunk futtatásához és a használhatóságának növeléséhez „cookie”-kat használunk.
Elfogadás és továbblépés
Modellek

KAROQ tesztvezetés nyereményjáték szabályzata és részvételi feltételei

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

1.     A Játék Szervezője, a Porsche Hungaria Kft. (továbbiakban: Szervező) (székhely: 1139 Bp, Fáy u. 27, adószám: 10438372-2-44, cégjegyzékszám:  01 09 071123) nyereményjátékot szervez a www.karoqfelezo.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) az alábbi játékszabályzatban összefoglalt és megfogalmazott feltételekkel.
A nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökségek, a Be Social Kft. (Székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5., Adószám: 242394 82 241, Cg. szám: 01 09 997245) és a Café Communications Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5., adószám: 13626264241, Cg. szám: 01 09 865021) (továbbiakban: Lebonyolító) látják el.

2.     Részvételi feltételek:

2.1. A Játékba regisztrálhat minden természetes személy,

2.1.1. aki rendelkezik magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási engedéllyel,

2.1.2. aki betöltötte a 18. életévét,

2.1.3. aki rendelkezik B kategóriás vezetői engedéllyel,

2.1.4. aki jelen játékszabályzat 3. pontja szerint jár el,

2.1.5. aki a Játékban való regisztrációjával elismeri, hogy teljes körűen megismerte a szabályzatot, és feltétel nélkül elfogadja azt.

2.2. A regisztrálók a Weboldalhoz csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, stb.) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.3. A Játékból ki vannak zárva a Porsche Hungaria Kft., valamint a Be Social Kft.  és Café Communications Kft. dolgozói és ezen Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők, így különösen a Porsche Hungaria Kft. jelen játékszabályzat 3.7 pontjában megjelölt márkakereskedőinek dolgozói, és mindazok közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékból - a Szervező megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a regisztrálók, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel vagy nem létező személyeket tartalmazó, nem valós adatokkal vesznek részt. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

2.5. A Játék működése, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.6. Regisztrációjával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Weboldal technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

3.     A Játék menete:

            3.1. A Játékosnak regisztrálnia kell, saját személyes adatainak megadásával a Weboldalon lévő űrlap segítségével egy Škoda tesztvezetésre, amely során a KaroQ modellt próbálhatja ki.

            3.2. A regisztráció során a Játékosnak meg kell adnia irányítószámát, amely útmutatót nyújt a hozzá legközelebb lévő Škoda márkakereskedések kiválasztásához, ahol a tesztvezetést kívánja végrehajtani.

            3.3. A tesztvezetésre való regisztráció során a Játékos elfogadhatja a Játékban lévő részvétel feltételeit, jelen játékszabályzatot és a Játékhoz tartozó adatvédelmi nyilatkozatot.

            3.4. A regisztráció után az 3.7. pontban lévő Škoda márkakereskedések egyike, a regisztrációban megadott adatok segítségével kapcsolatba lép a Játékossal a tesztvezetés időpontjának meghatározása céljából.

            3.5. A tesztvezetés után, amennyiben a regisztráció során ebbe beleegyezését adta, a Játékos adatai rögzítésre kerülnek a Játék sorsolási adatbázisába.

            3.6. A tesztvezetés után a Szervező minden Játékosnak kiküld a regisztráció során megadott elérhetőségeire egy opcionális elégedettségi kérdőívet, de ez nem feltétele a sorsoláson való részvételnek.

            3.7. A Játékban való regisztráció során a Játékos az esetleges nyertessége esetén kiválaszthatja, hogy a nyereményével járó jótékonysági összeget milyen alapítványnak kívánja eljuttatni. Az alapítványok listáját a Weboldalon tudja megtekinteni a Játékos.

            3.8. A Játékban részt vevő Škoda márkakereskedések:

-          Autó Derzbach - Budapest

-          BRILL Kft. - Kecskemét

-          Juvenal Kft. - Szolnok

-          Alisca Autócentrum - Szekszárd

-          Ceglédi Autóház - Cegléd

-          Kévés Autó - Soltvadkert

-          Styevola és Fia Kft. - Esztergom

-          Porsche Buda - Budapest

-          Debrecen Autóház - Debrecen

-          Sándor Autóház - Gyöngyös

-          Škoda Schiller - Budapest

-          Porsche Tatabánya - Tatabánya

-          Piedl Kft. - Veszprém

-          AutoMobil Körös - Békéscsaba

-          Végh Autóház - Szombathely

-          SPIRIT AUTO Kaposvár - Kaposvár

-          Miskolc Autó - Miskolc

-          Platán Autóház - Nyíregyháza

-          BARA Autóház - Érd

-          Leier Autó - Pápa

-          Porsche M5 - Budapest

-          Patócs Autóház - Gödöllő

-          Porsche Győr - Győr

-          Dunaújváros M8 Autócentrum - Dunaújváros

-          Valent Autó - Nyíregyháza

-          Megyer Autócentrum - Pécs

-          Walter Autó - Sopron

-          Tétény Autóház - Budapest

-          Jász-Autóház - Jászberény

-          Duna Autó - Budapest

-          Porsche Szeged - Szeged

-          Porsche Pest - Budapest

-          Mentes és Társai Kft. - Budapest

-          Vass Autó - Szentes

-          Wolf Auto - Székesfehérvár

-          SPIRIT AUTO Zalaegerszeg - Zalaegerszeg

 

4.     A Játék időtartama:

4.1.   A Játék időintervalluma: 2018. május 2. napja és 2018. május 31. napja között.

4.2.   Sorsolás és eredményhirdetés időpontja: 2018. június 7. napján 10:00 órakor

5.     Nyeremény és nyertes kiértesítése:

5.1.   A nyeremény: 1 db, a tesztvezetés során a felhasználó által egyedileg összeállított ŠKODA KAROQ modell teljes bruttó árából 50% kedvezményre jogosító voucher .

5.1.1. A kedvezmény igénybevételének feltétele a tesztvezetésen való részvétel, valamint nyertesség estén az adásvételi szerződés 2018. augusztus 31-ig való megkötése. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze.

5.1.2. A vételár másik 50%-át pedig a tesztvezető által már előre meghatározott alapítvány részére juttatja el a Szervező.

5.2.   A nyertest a regisztráció során megadott e-mail címén vagy telefonszámán keresztül a Szervező értesíti nyertességéről, illetve egyezteti nyereményének átvételének részleteit.

5.3.   A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

5.3.1. az értesítő üzenetre 5 munkanapon belül nem válaszol;

5.3.2. bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

5.3.3. egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

5.3.4. egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

5.3.5. jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

6.     Sorsolás és eredményhirdetés módja:

6.1.   Jelen szabályzat 4. pontjában jelzett időpontban a Lebonyolító 1 db nyertest sorsol ki gépi sorsolással, a véletlenszerűség elvének használatával, illetve a www.random.org online program segítségével, a tesztvezetésre 3. pontban leírtak szerint regisztráltak közül. A sorsolást egy 3 tagú sorsoló bizottság végzi a Lebonyolító székhelyén. A sorsolásról jegyzőkönyv készül.

6.2.   A nyertes neve, illetve az általa választott alapítvány neve a Weboldalon lesz közzétéve a sorsolást követően 24 órán belül.

6.3.   Arra az esetre, ha a nyertes nem felel meg az 5.3-as pont szerinti feltételeknek, a Lebonyolító 2 db pótnyertest sorsol, akik a 6.1. pontban foglaltak szerint kerülnek kisorsolásra. A pótnyertesek kisorsolásuk sorrendjében lehetnek jogosultak a nyereményre.

6.4.   A nyertes köteles együttműködni a nyereménye átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. Amennyiben a nyertesnek nyereménye átvételéhez, beváltásához utaznia kell, ennek költsége a nyertest terheli.

7.     A Szervező felelőssége

7.1.   A Szervező kizárja felelősségét a regisztrálók téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a feltöltő vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8.     Vegyes rendelkezések

8.1.   A Szervező az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a Szervező fenntartja magának.

8.2.   A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, és egyéb változtatásokra.